Badanie rynku druku 3D w Polsce część III


Pierwsza część raportu znajduje się pod tym adresem.

Druga część raportu znajduje się pod tym adresem.

Część II badania w pigułce


Zapraszamy do zapoznania się z trzecią – ostatnią częścią naszego raportu badawczego poświęconego polskiej branży druku 3D. Pierwsza część dotyczyła opisu samego badania oraz specyfiki firm w nim uczestniczących, druga część była poświęcona firmom produkującym lub dystrybuującym drukarki 3D oraz materiały eksploatacyjne, jak również firmom świadczącym usługi obszarze druku 3D.

W niniejszej, trzeciej części, zapoznacie się Państwo z danymi na temat segmentacji rynku druku 3D, sposobów sprzedaży produktów i usług oraz wielkości polskiego rynku i jego perspektyw na rozwój w nadchodzących latach.

Dla przypomnienia: w badaniu wzięło udział 97 firm (na 138 zidentyfikowanych), z czego znakomita większość to mikroprzedsiębiorstwa. Połowa z nich funkcjonuje zaledwie od ok. 1 roku. Pełna wersja pierwszej części raportu znajduje się pod tym adresem, a druga pod tym adresem.

Segmentacja rynku druku 3D - klienci


W naszym badaniu zadaliśmy m.in. pytanie: kto w firmie klienta podejmuje decyzję o zakupie drukarki 3D? Odpowiedzi jakie uzyskaliśmy to:

 • 70%, - właściciel firmy,
 • 16% - kierownik produkcji lub projektu,
 • 5% - inne osoby – dział zamówień lub pracownik niższego szczebla.

Wielu respondentów zwracało uwagę, że im większa jest firma, tym decyzje podejmowane są w sposób bardziej kolegialny, po przeanalizowaniu potrzeb i parametrów urządzeń. Wielokrotnie najpierw podejmowana jest decyzja o zakupie jednej drukarki („na próbę”), a następnie większej ilości urządzeń, albo kilku urządzeń profesjonalnych i np. jednego dodatkowego w celach hobbystycznych dla właściciela firmy do użytku domowego.

Wśród klientów firm branży druku 3D przeważają firmy: ilościowo (57,2%), zaś wartościowo – ponad 90%. Na klientów indywidualnych – hobbystów i studentów wskazało 18,8% badanych podmiotów.

Główne branże, które korzystają z usług druku 3D to:

 • architekci, biura konstrukcyjne, firmy z branży wzornictwa – w ponad 55%,
 • branża motoryzacyjna,
 • branża reklamowa,
 • branża medyczna,
 • branża lotnicza.

Inne wskazywane branże to: meblarstwo, wojsko, budownictwo, elektrownie, górnictwo, branża kosmetyczna, przemysł ciężki, branża jubilerska, AGD, producenci form wtryskowych, elektronika, producenci tworzyw sztucznych (w tym zabawek). Wśród klientów zdarzają się także uczelnie, banki oraz szkoły.

Sposoby sprzedaży produktów/usług 3D


Analiza dotycząca firm, które realizują usługi wykazała, że najczęściej stosowaną przez nie formą sprzedaży usług i promocji jest własna strona internetowa i bezpośrednie kontakty oraz rekomendacja innych klientów.

Najczęściej wskazywane formy marketingu

Najczęściej wskazywane formy marketingu

Wielkość i potencjał rynku


Biorąc pod uwagę liczbę transakcji na portalach sprzedażowych branży druku 3D rynek można stwierdzić, iż jest on bardzo dynamiczny:

 • w ciągu roku kilkakrotnie wzrosła liczba producentów drukarek 3D,
 • podobnie wzrasta sprzedaż filamentów i akcesoria, części do drukarek 3D.

Największy serwis aukcyjny i sprzedażowy w Polsce Allegro posiada kategorię „drukarki 3D”. Ilość aukcji w poszczególnych segmentach w roku 2013 to:

 • części i akcesoria dla drukarek 3D – 30 aukcji,
 • filamenty – 60 aukcji,
 • drukarki 3D – 30 aukcji.

W roku 2014 nastąpił znaczący wzrost ilości aukcji:

 • części i akcesoria dla drukarek 3D – 270 aukcji (wzrost x 9),
 • filamenty – 1400 aukcji (wzrost ponad x 23),
 • drukarki 3D – 130 aukcji (wzrost ponad x 4).

Zwiększa się również dostępność sprzętu ze względu na coraz większą liczbę wyspecjalizowanych producentów oraz skrócenie czasu oczekiwania na realizacje transakcji (w 2013 r – wynosił ok. 2 tygodni, obecnie uległ skróceniu do 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności). Oznacza to także, że następuje profesjonalizacja dostawców usług i powoli następuje nasycenie rynku. Zmianie ulega design sprzętu – jeszcze rok, dwa lata temu zwracano uwagę na funkcjonalność urządzeń, obecnie producenci zwracają uwagę także na wygląd. Na polskim rynku mamy już kilkanaście konstrukcji, które z powodzeniem mogą konkurować na światowym rynku drukarek 3D.

Cena dla większości profesjonalnych 3D drukarek zwykle rozpoczyna się o 12.000 dolarów. Dlatego urządzenia te są wykorzystywane w znakomitej większości do realizacji usług bądź prototypowania na potrzeby konkretnych firm. Ten przedział cenowy nie jest osiągalny dla przeciętnego konsumenta. Obecnie cena drukarek 3D spada i rośnie liczba hobbystów przewidujących ich zakupu do własnych celów.

Jak oceniają wartość polskiego rynku druku 3D przedsiębiorcy? 94 respondentów udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące wartości rynku 3D w Polsce.

Ponad połowa z badanych nie podjęła się tej oceny, natomiast 13 z nich zdecydowanie oszacowało wartość rynku na więcej niż 50 mln PLN – co jest najbliższe analizom związanym tylko ze sprzedażą urządzeń przez krajowych producentów.

Ocena wartości polskiego rynku druku 3D

Ocena wartości polskiego rynku druku 3D

Na pytanie „Czy uznają Państwo swoją firmę za wiodącą na rynku?” ponad 33% badanych firm stwierdziło, że tak, przy czym większość z nich uznawała, że ich ocena dotyczy rynku regionalnego. Pozostałe firmy w większości stwierdzają, że dążą do osiągnięcia wiodącej pozycji – chociaż na rynku regionalnym.

Dla przedsiębiorców osiągnięcie pozycji wiodącej wiąże się ze zwiększaniem sprzedaży. 86,6% zbadanych przedsiębiorców zwiększa swoją sprzedaż. Respondenci rzadko podawali informacje o pożądanym poziomie wzrostu sprzedaży. Udzielone odpowiedzi zawierały się w zakresie od kilku do kilkudziesięciu procent wzrostu. Na tej podstawie wnioskować można, że wzrost w branży druku 3D jest wzrostem dwucyfrowym, co najmniej kilkunastoprocentowym.

Wśród 91 respondentów, którzy odpowiedzieli na pytanie: „Czy firma w najbliższym czasie planuje rozszerzyć działalność?” ponad 84% firm udzieliło odpowiedzi twierdzącej, a 14% nie zamierza rozszerzać działalności.

Wskazane przez respondentów kierunki rozszerzenia działalności przedstawiono na poniższym wykresie.

Planowane kierunki rozwoju badanych firm

Planowane kierunki rozwoju badanych firm

Najwięcej przedsiębiorców planuje wprowadzenie nowych produktów oraz zakup dodatkowych urządzeń do druku 3D. Wielu z nich upatruje dodatkowych źródeł dochodu w rozszerzeniu działalności o dystrybucję drukarek, wprowadzenie usług i produktów na nowe rynki oraz wprowadzenie usług skanowania.

Perspektywy rozwoju rynku druku 3D w Polsce


Z badania wynika, że uczestnicy polskiego rynku druku 3D na ogół uważają, że rynek ten posiada duży potencjał rozwojowy. Respondenci wskazywali m. in., że:

 • rynek przeżywa zdecydowanie dynamiczny rozwój (12 wskazań),
 • branża 3D w Polsce znajduje się w swojej początkowej fazie, a rynek dopiero powstaje, kształtuje się („raczkuje”) (3 wskazania),
 • rynek profesjonalnych usług rośnie co najmniej kilkanaście % rocznie (2 wskazania),
 • będzie następował 30-40% wzrost rok do roku (1 wskazanie),
 • w ciągu 2-3 lat wartość rynku podwoi się (1 wskazanie).

Na tle w/w opinii, za ciekawostkę można uznać fakt, że kilku respondentów stwierdziło, iż rynek polski jest już nasycony, branża 3D w Polsce rozwija się słabo albo dość „spokojnie”, w porównaniu do tempa wzrostu na świecie. Przedstawicieli przedsiębiorców poproszono o przedstawienie przewidywanych kierunków rozwoju branży druku 3D w Polsce. Pytanie miało charakter „otwarty”. Udzielone odpowiedzi pogrupowano w zbliżone znaczeniowo kategorie. Ich rozkład przedstawia poniższa tabela.

Kierunki rozwoju branży druku 3D w Polsce

Kierunki rozwoju branży druku 3D w Polsce

Zdecydowanie najczęściej wskazywanym kierunkiem rozwoju branży jest profesjonalizacja i uzyskiwanie wysokiej jakości druku 3D, z wykorzystaniem technologicznie zaawansowanych rozwiązań (33 wskazania). Respondenci podkreślali, że obecnie w Polsce dostępne są stosunkowo nieskomplikowane usługi, które będą stopniowo coraz bardziej doskonalone. Rosnąca świadomość i poszerzająca się edukacja klientów powoduje, że klienci oczekują coraz lepszej jakości. Rozwój branży związany będzie z zaimplementowaniem nowych, lepszych technologii.

Wg dużej części uczestników badania, rozwój rynku będzie wyznaczała produkcja i sprzedaż drukarek nowych technologii (14 wskazań). Przewiduje się szybki rozwój drukarek 3D o większych możliwościach, pozwalających na zastosowanie nowych materiałów oraz na uzyskanie lepszej jakości wydruku. Prognozy dotyczą m.in. możliwości integracji technik wytwarzania i wykorzystania przez drukarkę 3D wiele materiałów.

Prognozowany jest przy tym wzrost rozpoznawalności polskiego sprzętu na świecie (2 wskazania). Możliwy jest rozwój drukarek raczej wysokobudżetowych (3 wskazania), dwu- więcej głowicowych (2 wskazania), pracujących w technologii SLS (2 wskazania). Z powodu swoich ograniczeń - przede wszystkim jakościowych, technologia FDM spod znaku RepRap stanie się raczej technologią domowego użytku.

Wielu respondentów prognozuje stopniową koncentrację rynku (11 wskazań). Rynek polski jest obecnie dość rozproszony i składa się z wielu uczestników. Respondenci prognozują, iż wielu małych firm „garażowych” nie wytrzyma konkurencji i zakończy swoją działalność. Przetrwają profesjonalni producenci drukarek oferujących lepsze możliwości druku, jak również profesjonalni usługodawcy, a bardzo ważnym czynnikiem stanie się marketing sprzętu / usług druku 3D. Jedna firma wskazała na możliwość, iż rynek zdominuje jeden duży dostawca.

Przedsiębiorcy łączą przyszłość polskiego rynku 3D z dynamicznym rozwojem usług, których tempo wzrostu ma być wyższe niż sprzedaż samych urządzeń. W opinii respondentów, już obecnie istnieje wiele punktów usługowych, ale usługi jeszcze „raczkują”, a jakość nie odpowiada oczekiwaniom klientów.

Duża cześć respondentów przewiduje, że ceny w branży 3D będą systematycznie spadać (10 wskazań). Dotyczy to również drukarek profesjonalnych. Niektórzy przedsiębiorcy wskazują, że segment drukarek profesjonalnych będzie rozwijać się szybciej, ponieważ drukarki te powodują optymalizację procesów produkcyjnych i obniżenie kosztów produkcji (3 wskazania); przewidywana jest specjalizacja polskich firm w segmencie drukarek na średnim poziomie – umiarkowanie drogich, ale już profesjonalnych (2 wskazania).

W związku z obserwowaną obecnie konkurencją cenową producentów drukarek 3D oraz „erozją” cenową drukarek i usług, respondenci uważają, że branżę charakteryzować będzie coraz większa dostępność i powszechność technologii druku 3D i drukarek (10 wskazań). Zjawisko znaczącego obniżenia cen otworzy drzwi do technologii 3D mniejszym podmiotom, stwarzając szansę do penetrowania nowych możliwości biznesowych. Dużo tańszy proces druku spowoduje jego powszechne wykorzystywanie w firmach jako narzędzie pracy pozwalające na minimalizację kosztów.

Rozwój rynku w Polsce będzie związany z większym zastosowaniem technologii 3D w przemyśle (9 wskazań), zarówno w zakresie prototypowania, jak i produkcji, zwłaszcza niskoseryjnej. Branże, w których druk przestrzenny znajdzie najszersze zastosowanie, to zdaniem respondentów: medycyna, protetyka, architektura i budownictwo, części samochodowe, formy do celów produkcyjnych, militaria itp.

Wg niektórych respondentów (9 wskazań), segment „desktopowych” drukarek 3D do użytku domowego ma duży potencjał. Przewidywany jest dalszy rozwój segmentu niskobudżetowych drukarek 3D typu RepRap. Proces pn. „drukarka 3D w każdym domu” już trwa, a coraz więcej osób będzie kupować stosunkowo tanie (do 2.000 PLN) i łatwe w użyciu drukarki 3D.

Nie brakuje jednak opinii, że rynek drukarek typu RepRap jest już nasycony, w związku z czym obserwowana będzie sukcesywnie malejąca sprzedaż drukarek domowego użytku (7 wskazań). Niewykluczone, że sprzedaż niedrogich drukarek 3D zdominują kraje azjatyckie (2 wskazania).

Wg niektórych respondentów, spadające ceny drukarek i pojawienie się ciekawych materiałów spowoduje, iż podmioty gospodarcze będą preferować zakup drukarek 3D i zamiast zamawiać usługi, same będą wykonywać wydruki (7 wskazań).

Prognozy przewidują również popularyzację zastosowań indywidualnych i rozwój rynku w kierunku indywidualnego użytkownika (7 wskazań). Klienci indywidualni będą chętnie nabywać projekty i drukować we własnym zakresie gotowe przedmioty. Będą również osobiście przygotowywać swoje projekty. Następować będzie personalizacja usług, dopasowanie do oczekiwań konkretnego klienta. W ten sposób będzie rozwijał się rynek przedmiotów wykonanych na podstawie indywidualnego zamówienia (np. mebli), rękodzieła, unikalnych prezentów, elementów ozdobnych, dzieł sztuki, biżuterii, gadżetów itp.

Przedsiębiorcy prognozują rozwój działań szkoleniowych, podnoszących wiedzę i świadomość klientów w zakresie druku 3D (7 wskazań) oraz konieczność dostarczania kompleksowych rozwiązań (5 wskazań) – drukarki, oprogramowanie, skanery, projektowanie, nanoszenie powłok itp. Część respondentów (5 wskazań) uważa, że rynek będzie rozwijał się zarówno w kierunku drukarek profesjonalnych, jak i drukarek do użytku domowego. Wg niektórych badanych przedsiębiorców, nastąpi dynamiczny rozwój skanowania i produkcji skanerów, w tym skanerów półprofesjonalnych (5 wskazań). Prognozowany jest również wzrost produkcji i producentów filamentów (3 wskazania).

Należy ponadto nadmienić, iż 8 przedsiębiorców udzieliło odpowiedzi o charakterze „nie wiem”, „nie wiadomo w jakim kierunku rozwinie się rynek polski” lub „trudno powiedzieć”.

Polscy producenci oferują głównie drukarki 3D charakteryzujące się przede wszystkim:

 • kompaktowością konstrukcji i małą możliwością dalszej (samodzielnej) rozbudowy urządzenia,
 • prostą, designerską konstrukcją często o charakterze zamkniętym,
 • stosunkowo niewielkim obszarem roboczym - do 30 cm w każdej z osi,
 • prostotą obsługi oraz dostarczaniem urządzenia od razu w wersji złożonej.

Jednak czołowych producentów cechuje gotowość do wprowadzania zmian w konstrukcji i dostosowywania drukarki 3D do zmieniających się oczekiwań klientów: wysokiej jakości w przystępnej cenie.

Pojawiające się na rynku modele drukarek do samodzielnego montażu charakteryzują się bardzo niskimi cenami, praktycznie wynikającymi z kosztów wytworzenia podzespołów i nie są interesującą niszą sprzedażową ze względu na niską marżę sprzedażową. Dodatkowo ten segment rynku cechuje niska bariera wejścia dzięki możliwości finansowania rozwoju rynku poprzez fundusze crowdfundingowe (tak jak uczynił to w początkowej fazie rozwoju np. Zortrax). Bez sprawnego zespołu technicznego pracującego nad dalszym rozwojem produktu tak niska bariera wejścia jest dla wielu firm zgubna. Wiele polskich firm, nie mając odpowiedniego wsparcia finansowego, musi kierować swoją ofertę do klientów mniej wymagających. Ten kierunek ekspansji prowadzi do działania w ograniczonej niszy rynkowej odbiorców indywidualnych i entuzjastów / hobbystów druku 3D, których na razie jest w Polsce zbyt mało, żeby uzasadnić konieczność poniesienia wysokich kosztów związanych z rozwojem sprzętu.

Pomimo opisanej sytuacji, nastroje na rynku producentów i usługodawców w dziedzinie druku 3D są dobre, a badani przedsiębiorcy w większości patrzą z optymizmem przyszłość.