Regulamin


Najważniejsze postawnowienia regulaminu


 • Rejestracja nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.

 • Opłaty pobieramy jedynie od Usługodawców Druku 3D, którzy rozliczają się z nami w cotygodniowych cyklach. Nasza prowizja netto wynosi 10% od całkowitej wartości zamówienia.

 • W momencie przesłania pliku nie następuje transfer praw autorskich. Udziela się nam i Usługodawcy Druku 3D licencji na realizację usługi. Twoje projekty są bezpieczne.

 • Transakcje zawierane są między Zlecającymi, a Usługodawcami Druku 3D. Usługodawcy Druku 3D wystawiają Zlecającym faktury lub rachunki za wykonane usługi.

 • Zlecający druk zobowiązany jest opłacić wartość zamówienia wskazaną w zamówieniu.

Treść regulaminu


 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki współpracy Printelize z Usługodawcami Druku 3D oraz warunki korzystania przez Użytkowników z oferowanego Serwisu. Regulamin ten precyzuje również zakres i warunki świadczenia usług przez Printelize w ramach Serwisu.
  2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje, a także zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
  3. Printelize zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w zapisach obowiązującego Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Serwis w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika już po wprowadzeniu zmian, oznacza ich pełną akceptację.
  4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
 2. Definicje
  1. Printelize – Printelize.com Sp. z o.o., Andrzeja Kerna 16b/5, 92-104 Łódź, KRS 0000638435, NIP 7262662237, REGON 36545519500000, właściciel marki i Serwisu Printelize.
  2. Printelize – prowadzona przez Printelize platforma handlu elektronicznego która umożliwia zawieranie transakcji pomiędzy zlecającymi usługi druku 3d, a przyjmującymi te zlecenia. Platforma utrzymywana jest w domenie printelize.com.
  3. Model 3D – przeznaczony do druku plik w formacie STL dostarczany przez Użytkownika.
  4. Obiekt 3D – model 3D, który otrzymał fizyczną formę przy wykorzystaniu drukarki 3D obsługiwanej przez Usługodawcę Druku 3D.
  5. Usługodawca Druku 3D – użytkownik, który obsługuje drukarkę 3D i oferuje usługi Druku 3D poprzez Serwis. Usługodawca Druku 3D jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu.
  6. Zamówienie – Zamówienie złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na druk Modelu 3D przez wybranego Usługodawcę Druku 3D polegające na przekształceniu Modelu 3D przesłanego przez Użytkownika w Obiekt 3D wytworzony przez wybranego Usługodawcę Druku 3D.
  7. Opłata za Druk 3D – Całkowita opłata należna Usługodawcy Druku 3D za wykonaną usługę Druku 3D.
  8. Całkowita suma zamówienia – opłata stanowiąca sumę Opłaty za Druk 3D, kosztów dostawy, należne podatki i inne składowe koszty zamówienia.
  9. Prowizja - opłata należna właścicielowi Serwisu od Usługodawcy Druku 3D.
  10. Usługi Printelize – oferowane w ramach Serwisu.
  11. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin.
  12. Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Printelize w ramach Printelize na zasadach określonych w Regulaminie.
  13. Serwis – platforma internetowa oferowana przez Printelize pod adresem printelize.com
  14. Strona Profilowa Usługodawcy – publicznie udostępniany przez Serwis obszar Serwisu do którego prowadzi unikalny adres URL częściowo zdefiniowany przez Usługodawcę Druku 3D. Profil Usługodawcy Druku 3D zawiera jego opis, zdjęcia wydruków, logo, specyfikację oferowanych usług oraz aplikację umożliwiającą wizualizację i wycenę Modelu 3D.
  15. Unikalny adres URL – oferowany w ramach Serwisu indywidualny adres URL prowadzący do Strony Profilowej Usługodawcy.
  16. Panel Administracyjny Usługodawcy Druku 3D – panel kontrolny, interfejs Usługodawcy Druku 3D umożliwiający zarządzanie swoim kontem, jego ustawieniami oraz pozwalający na zmianę danych i określanie swojej oferty. Dostęp do Panelu Administracyjnego jest możliwy po zalogowaniu się przez Usługodawcę Druku 3D przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.
  17. Panel Administracyjny Użytkownika – panel kontrolny, interfejs Użytkownika umożliwiający zarządzanie kontem, jego ustawieniami oraz pozwalający na zmianę danych i zarządzanie zleconymi zamówieniami. Dostęp do Panelu Administracyjnego jest możliwy po zalogowaniu się przez Użytkownika przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.
  18. Konto użytkownika - prowadzone dla Użytkownika przez Printelize w ramach Serwisu konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
  19. Usługa płatnicza – zlecona przez Użytkownika i realizowana przez Operatora Płatności usługa zapłaty za usługi nabywane w Serwisie wykonywane na rzecz Użytkownika.
  20. Operator Płatności –PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, www.paypal.com.
  21. Zlecający – Użytkownik, który złożył zamówienie u wybranego Usługodawcy Druku 3D.
 3. Zakres świadczenia usług przez Printelize
  1. Printelize świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu zgodnie z Regulaminem.
  2. Printelize świadczy usługi w zakresie udostępnienia platformy internetowej dla Użytkowników oraz Usługodawców Druku 3D. Platforma umożliwia:
   1. Wyszukiwanie Usługodawców Druku 3D.
   2. Zlecanie zamówień Usługodawcom Druku 3D.
   3. Przetwarzanie płatności związanymi z realizacją zamówień.
   4. Konfigurację swojej oferty handlowej przez Usługodawców Druku 3D.
   5. Przyjmowanie zamówień przez Usługodawców Druku 3D oraz zarządzanie zamówieniami.
  3. Printelize pośredniczy w transakcjach finansowych pomiędzy zamawiającym Użytkownikiem, a Usługodawcą Druku 3D.
  4. Printelize nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Zlecających druk z Usługodawcami Druku 3D. Printelize informuje w Serwisie o ofercie Usługodawców Druku 3D oraz umożliwia zawieranie umów pomiędzy Zlecającym a Usługodawcą Druku 3D w ramach usług Serwisu.
 4. Warunki uczestnictwa w Serwisie Printelize – Usługodawca Druku 3D
  1. Korzystanie z Serwisu przez Usługodawcę Druku 3D ma charakter odpłatny.
  2. Warunkiem nawiązania współpracy z Serwisem oraz korzystania z usług jest dokonanie przez Usługodawcę Druku 3D rejestracji.
  3. Rejestracja konta Usługodawcy Druku 3D nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat.
  4. Rejestrację rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie, za pośrednictwem którego podaje się dane rejestrującego, w szczególności: nazwa firmy, podatkowy numer identyfikacyjny (przedsiębiorcy zarejestrowani w Polsce podają NIP), numer REGON, pełny adres kontaktowy wraz z nazwą kraju, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Serwisem.
  5. Po zarejestrowaniu konta, jego aktywacji oraz zalogowaniu do Panelu Administracyjnego Usługodawcy Druku 3D istnieje możliwość konfiguracji ustawień konta, a dokładnie:
   1. modyfikacji danych teleadresowych podanych podczas rejestracji.
   2. Możliwość zarzadzania drukarkami, obsługiwanymi technologiami, materiałami, kolorami, wykończeniem, formułami wycen, czasu realizacji itp.
   3. Możliwość konfigurowania kosztów i opcji odbioru zamówień.
   4. Możliwość konfiguracji reguł podatkowych.
   5. Możliwość konfiguracji ustawień rozliczeniowych w tym waluty podstawowej i walut rozliczeniowych.
  6. Panel Administracyjny Usługodawcy Druku 3D umożliwia również zarządzanie zamówieniami oraz komunikację z Użytkownikami, którzy złożyli zamówienia.
  7. Printelize przyjmuje, że dane adresowe wprowadzone przez Usługodawcę Druku 3D, numer REGON, NIP/VAT są danymi, które zostaną użyte do rozliczeń między Printelize, a Usługodawcą Druku 3D.
  8. W przypadku osoby fizycznej rejestracji, a także wszystkich dalszych czynności w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  9. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu Printelize dokonuje weryfikacji zgłoszonych danych. Weryfikacja następuje w przeciągu 48 godzin (wliczając jedynie dni robocze), od momentu otrzymania powiadomienia o rejestracji konta.
  10. W wyniku pozytywnej weryfikacji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Usługodawca Druku 3D otrzymuje od Printelize powiadomienie o aktywacji konta i możliwości korzystania z Serwisu jako Usługodawca Druku 3D.
  11. Za pośrednictwem Panelu Administracyjnego Usługodawca Druku 3D może rozszerzać i ograniczać oferowane usługi, może również czasowo zawiesić ich świadczenie.
  12. Korzystając z Panelu Administracyjnego Usługodawca Druku 3D ma możliwość utworzenia swojej Strony Profilowej Usługodawcy.
  13. Usługodawca Druku 3D może przyjąć lub odrzucić zamówienie złożone przez Użytkownika. 3D.
  14. Po przyjęciu zamówienia przez Usługodawcę Druku 3D i otrzymaniu informacji od Printelize o opłaceniu zamówienia Usługodawca Druku 3D jest zobowiązany do wytworzenia Obiektu 3D w zadeklarowanym czasie, ze wskazanych przez Użytkownika materiałów i w wybranym przez niego kolorze, zgodnie ze wskazaną technologią Druku 3D. Usługodawca Druku 3D zobowiązany jest również do zrealizowania dostawy Obiektu 3D w czasie i formie określonej przez siebie w Serwisie lub w komunikacji z Użytkownikiem.
  15. Usługodawca Druku 3D zobowiązany jest do aktualizacji statusów zamówienia.
  16. Zarządzanie statusami zamówienia dostępne jest z poziomu Panelu Administracyjnego Usługodawcy Druku 3D.
  17. W przypadku niedostępności materiałów lub innych przeszkód występujących po stronie Usługodawcy Druku 3D, Usługodawca Druku 3D będzie indywidualnie kontaktował się ze Zlecającym.
  18. Usługodawca Druku 3D ma możliwość kontaktu ze Zlecającym za pomocą komunikatora dostępnego na stronie podglądu zamówienia. Wszelkie ustalenia pomiędzy Usługodawcą Druku 3D, a zlecającym, które zostały uzgodnione zanim Usługodawca Druku 3D oznaczył zamówienie jako zweryfikowane uznaje się za obowiązujące.
  19. Usługodawca Druku 3D ma możliwość zmodyfikowania ostatecznej ceny zamówienia w porozumieniu ze Zlecającym.
  20. Obsługa zamówień poza Serwisem stanowi łamanie regulaminu. Dotyczy to jedynie sytuacji kiedy te zamówienia zostały złożone przez Serwis.
 5. Warunki uczestnictwa w Serwisie – Użytkownik
  1. Korzystanie przez Użytkowników Serwisu ma charakter nieodpłatny.
  2. Usługi oferowane w ramach Serwisu są dostępne tylko dla tych, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w świetle prawa właściwego dla niniejszego Regulaminu.
  3. Printelize nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników z Usługodawcami Druku 3D. Printelize informuje w Serwisie o ofercie Usługodawców Druku 3D oraz umożliwia zawieranie umów kupna-sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Druku 3D w ramach usług Serwisu.
  4. W ramach Serwisu umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
   1. uzyskiwanie informacji o usługach oferowanych przez Usługodawców Druku 3D,
   2. porównanie cen usług oferowanych przez Usługodawców Druku 3D,
   3. wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących usług, Usługodawców Druku 3D lub przebiegu transakcji, w tym poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez Printelize w związku z transakcją w Serwisie, w której Użytkownik bierze lub brał udział,
   4. zamieszczanie komentarzy dotyczących opinii Użytkowników,
   5. zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat oferty, Usługodawców Druku 3D oraz przebiegu transakcji,
   6. zakup usług świadczonych przez Usługodawców Druku 3D w Serwisie,
   7. dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie, w tym gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów zamówień w ramach zakładki „Moje zamówienia”,
   8. korzystanie z Usług, w tym:
    • powiadomienia o nowych komentarzach i opiniach,
    • prezentowanych w ramach Serwisu,
    • otrzymywania newslettera,
    • powiadamiania o nowych ofertach Usługodawców Druku 3D,
    • branie udziału w konkursach organizowanych w Serwisie
  5. Dane dotyczące ofert umieszczane w Serwisie pochodzą od Usługodawców Druku 3D. Printelize dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane przez Usługodawców Druku 3D zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, terminem realizacji, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą Druku 3D, od którego oferta pochodzi.
  6. Printelize nie odpowiada:
   1. za realizację dostawy Obiektu 3D w związku z zamówieniem złożonym w Serwisie przez Użytkownika, z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Obiektem 3D i transakcją sprzedaży,
   2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Usługodawcę Druku 3D,
   3. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Obiektów 3D, a także prawdziwość i rzetelność ich wykonania przez Usługodawców Druku 3D.
  7. Użytkownik Serwisu oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje, które przekazuje do Serwisu są dokładne, prawdziwe, zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich.
  8. Użytkownik Serwisu gwarantuje, że nie będzie korzystał z Serwisu w celach:
   • wysyłki niezamówionych masowych wysyłek („spamu”),
   • wysyłki, czy przekazu za pośrednictwem Serwisu wirusów komputerowych, makrowirusów, koni trojańskich, robaków itp. w celu ingerencji, zakłócenia lub przerwania normalnych procedur operacyjnych komputera,
   • gromadzenia i przechowywania danych osobowych innych Użytkowników Serwisu,
   • zastraszania, czy nękania innych,
   • uzyskania lub próby dostępu do komputera, serwera, sieci czy sprzętu Serwisu, innych Użytkowników, czy innych trzecich stron,
   • przeciążenia, uszkodzenia, wyłączenia, zakłócenia świadczenia usług przez Serwis lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników,
   • dostosowania, modyfikowania lub odtwarzania kodu źródłowego któregokolwiek z systemów czy protokołów Serwisu,
   • odsprzedaży czy redystrybucji usług oferowanych przez Serwis w jakikolwiek sposób bez wyraźnej zgody Printelize.
  9. Jeżeli Użytkownik nie przestrzega Regulaminu, czy innych instrukcji pochodzących od Printelize, Printelize może według własnego uznania i bez żadnej rekompensaty zablokować Użytkownikowi dalszy dostęp do Serwisu lub któregokolwiek z oferowanych przez niego usług. Każda próba Użytkownika prowadząca do uszkodzenia Serwisu, czy ograniczenia jego funkcjonalności mogą zostać uznane za naruszenie prawa karnego i cywilnego. Printelize zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od każdego takiego Użytkownika w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  10. Użytkownicy mają możliwość:
   1. korzystania z Serwisu bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub
   2. dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie.
  11. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu.
  12. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
  13. W przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszej rejestracji Użytkownik zostanie automatycznie zarejestrowany w Serwisie przy użyciu danych wprowadzonych trakcie składania zamówienie. Serwis automatycznie wygeneruje hasło dla Użytkownika i prześle na wskazany adres e-mail.
  14. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Printelize o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą akceptacji przez Użytkownika Regulaminu.
  15. Wraz z zawarciem Umowy w Serwisie dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na zarządzanie zamówieniami, komunikację z Usługodawcami Druku 3D oraz zmianę danych teleadresowych.
  16. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać jedno konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Printelize. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
 6. Modele 3D
  1. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Modele 3D które załączają na Serwisie. Użytkownicy powstrzymają się przed załączaniem Modeli 3D należących do grupy zakazanych Modeli 3D. W sytuacji gdy Usługodawca Druku 3D otrzyma zakazany Model 3D od Użytkownika może odmówić wykonania usługi.
  2. Modele 3D dla poprawnego przetworzenia przez Serwis muszą być zapisane w formacie pliku .STL.
  3. Model 3D należy do grupy zakazanych gdy:
   • łamie bądź narusza prawa osób trzecich, w tym min. do prywatności, praw własności intelektualnej (w tym wszelkie prawa autorskie, patenty, prawo do wzoru, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub jakichkolwiek innych praw własności), praw rozpowszechniania,
   • zawiera pornograficzne lub nieprzyzwoite treści,
   • zawiera informacje na temat lub odnoszące się do broni palnej lub jakiejkolwiek innej broni,
   • zawiera informacje, które są fałszywe, niepoprawne, wprowadzające w błąd, noszą znamiona nękania rasowego, są etycznie obraźliwe, szkodliwe dla nieletnich, zniesławiające lub oszczercze,
   • zawierają konie trojańskie, wirusy, robaki, lub inne szkodliwe oprogramowania,
   • pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym wszelkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących kontroli eksportu.
 7. Zamówienia
  1. Przesyłając za pośrednictwem Serwisu Model 3D Użytkownik udziela Printelize i Usługodawcy Druku 3D, który zaakceptował złożone zamówienie niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, niezbywalnej licencji do przeglądania Modelu 3D pod kątem technicznej poprawności (obejmującej ale nie ograniczającej się do sprawdzenia błędów technicznych Modelu 3D), oraz do użycia Modelu 3D w celu wytworzenia Obiektu 3D, w celu realizacji zamówienia przez Usługodawcę Druku 3D.
  2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do przekazania licencji bez naruszenia bądź pogwałcenia któregokolwiek z praw osób trzecich w tym, wszelkich praw do ochrony prywatności, praw do publikacji, czy praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich, patentu, prawa autorskiego, prawa do wzoru, prawa do znaku towarowego, tajemnicy handlowej lub jakichkolwiek innych praw chroniących własność).
  3. Printelize nie rości sobie żadnych praw własności do Modelu 3D i nie ma żadnego obowiązku przeglądania załączanych Modeli 3D i nie może w żaden sposób zostać pociągnięty do odpowiedzialności za treści przesyłane do Serwisu. Niezależnie od powyższego Printelize może usunąć lub zablokować przesyłanie Modeli 3D do Serwisu bez podania powodu i bez uprzedzenia.
 8. Anulowanie zamówień
  1. Anulowanie zamówienia przez Printelize lub Usługodawcę Druku 3D. W czasie procesu składania zamówienia jak i również po przyjęciu zamówienia przez Usługodawcę Druku 3D, Printelize i Usługodawca Druku 3D mogą nie zaakceptować lub anulować zamówienie z przyczyn technicznych lub jakichkolwiek innych w tym, lecz nie ograniczających się do technicznej niemożliwości wykonania Druku 3D, gdy Model 3D stanowi naruszenie któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu lub przepisów właściwego prawa lub rozporządzenia, lub z powodu braku zapłaty za zamówienie złożone przez Użytkownika.
  2. Użytkownik ze względu na indywidualny charakter usługi wykonywanej przez Usługodawcę Druku 3D nie może anulować swojego zamówienia po dokonaniu płatności i rozpoczęciu wytwarzania Obiektu 3D przez Usługodawcę Druku 3D.
  3. Printelize jedynie pośredniczy w transakcji miedzy Użytkownikiem a Usługodawcą Druku 3D. W wyniku czego Printelize nie sprawuje żadnej kontroli nad Usługodawcami Druku 3D. Printelize nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Druku 3D i nie gwarantuje, że Obiekt 3D będzie odpowiadał wyznaczonym celom i spełniał zakładane funkcje.
  4. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Obiektem 3D należy kierować do odpowiedniego Usługodawcy Druku 3D, a nie do Printelize. Printelize zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 9. Opłaty
  1. Wskazana Całkowita suma zamówienia, którą ponosi Użytkownik zawiera: koszt Druku 3D, koszt obsługi, koszt transportu, należne podatki. Całkowita suma zamówienie nie uwzględnia kosztów i należnych opłat związanych z importem/exportem dóbr.
  2. Koszty Druku 3D, koszty obsługi, koszty transportu i inne koszty które są wyświetlane w Serwisie stanowią jedynie informację i obowiązują jedynie w momencie w którym są wyświetlane. Printelize i Usługodawcy Druku 3D zastrzegają sobie prawo do zmiany wskazanych cen w Serwisie bez uprzedzenia. Taka zmiana nie będzie miała wpływu na zamówienia, które zostały złożone i potwierdzone przez Usługodawcę Druku 3D oraz opłacone przez Użytkownika.
  3. Printelize dokłada wszelkich starań aby prezentowane w Serwisie ceny były wolne od błędów. Jednak w przypadku wystąpienia błędu, ani dla Użytkownika, ani dla Usługodawcy Druku 3D czy też dla Printelize zamówienie nie jest wiążące i może zostać anulowane. Kwota uiszczona przez Użytkownika w związku z takim zamówieniem zostanie mu zwrócona.
  4. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny.
  5. Korzystanie przez Usługodawców Druku 3D obciążone jest Prowizją w wysokości 10% Całkowitej Sumy Zamówienia należnej od Użytkownika.
  6. Usługodawcy Druku 3D, którzy zarejestrują swoje konto prze końcem września 2014 korzystają z promocyjnej stawki Prowizji stanowiącej 5% Całkowitej Sumy Zamówienia. Promocyjna stawka obowiązuje do końca 2014 roku.
  7. Prowizja stanowi kwotę netto, do której doliczony zostanie należny podatek VAT.
  8. Ceny w Serwisie prezentowane są w walucie wskazanej w Serwisie. Ceny prezentowane w Serwisie mogą być prezentowane w wybranej przez Użytkownika walucie.
  9. Usługodawca Druku 3D ma możliwość wybrania podstawowej waluty dla swoich rozliczeń. Wszelkie formuły wycen będą wyrażone w tej walucie.
  10. Ceny przeliczane są z waluty bazowej wskazanej przez Usługodawcę Druku 3D. Konwersja odbywa się przy pomocy średnich kursów walut pochodzących z kanałów RSS ze strony http://themoneyconverter.com. Aktualizacja kursów następuje codziennie między godziną 3:00 a 4:00 czasu UTC.
  11. Wypłata środków pomniejszonych o wartość Prowizji następuje na koniec każdego tygodnia gdzie za koniec tygodnia rozumie się ostatni dzień roboczy z wyłączeniem sobót i niedziel.
  12. Wypłata środków pomniejszonych o wartość Prowizji następuje według kolejnych zasad:
   1. Środki wpłacone przez Użytkowników na konto PayPal wypłaca się na konto PayPal wskazane przez Usługodawcę Druku 3D.
  13. Wszelkie koszty bankowe związane z realizacją przelewu pomiędzy Printelize, a Usługodawcą Druku 3D pokrywa Usługodawca Druku 3D.
  14. Dostępne metody płatności w Serwisie obejmują:
   • Płatność za pośrednictwem PayPal
 10. Własność intelektualna
  1. Użytkownik zapewnia, że udostępniane przez niego Modele 3D oraz ich wykorzystanie przez Printelize i Usługodawcę Druku 3D na potrzeby realizacji usługi nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
  2. Usługodawca Druku 3D uprawniony jest do zamieszczenia logo Serwisu, jak również innych oznaczeń udostępnionych do pobrania przez Printelize, na swoich stronach internetowych w celu podania informacji o współpracy z Serwisem.
 11. Postępowanie reklamacyjne - Usługodawca Druku 3D
  1. Usługodawca Druku 3D może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane przez Serwis i przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami.
  2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 30 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
  3. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: info@printelize.com.
  4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwę Usługodawcy Druku 3D, jego adres e-mail, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Usługodawcy Druku 3D związane ze składaną reklamacją.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Printelize przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Usługodawcy Druku 3D o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  6. Printelize rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W sprawach zawiłych Printelize może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu składającego reklamację. Usługodawca Druku 3D otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 12. Zawieszenie i odmowa świadczenia usług w ramach Serwisu
  1. Printelize ma prawo dokonywania przerw w działaniu Serwisu w celu przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych, a także przerw koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu bądź oprogramowania.
  2. Printelize zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Usługodawcy Druku 3D. Printelize nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przerw w działaniu Serwisu.
  3. Printelize uprawniony jest do odmowy, w każdym czasie, prezentowania w Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszyć przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje bądź urażać uczucia, w tym uczucia religijne.
  4. Printelize może uzależnić współpracę bądź korzystanie z Serwisu przez Usługodawców Druku 3D od uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  5. Printelize zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu całości lub części oferty Usługodawcy Druku 3D lub zawieszenia – na czas określony lub nieokreślony – świadczenia Usług na rzecz Usługodawcy Druku 3D, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z Panelu Administracyjnego, zawieszenie (blokada) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Panelu Administracyjnego, w przypadkach gdy:
   • zachodzi obawa, że za pośrednictwem Serwisu są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne, lub
   • Printelize uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze oferty handlowej lub związanej z nią działalności Usługodawcy Druku 3D, lub
   • działania lub zaniechania Usługodawcy Druku 3D naruszają Regulamin bądź negatywnie wpływają na dobre imię Printelize lub w inny sposób szkodzą Printelize i prowadzonemu Serwisowi.
 13. Odpowiedzialność Printelize
  1. Printelize świadcząc Usługi, nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Usługodawcę Druku 3D z Użytkownikami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą Druku 3D a Użytkownikiem ponoszą strony tej umowy.
  2. Printelize nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Usługodawców Druku 3D lub Użytkowników stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu. Printelize w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Modeli 3D załączanych do Serwisu przez Użytkowników i wytwarzanych przez Usługodawców Druku 3D Obiektów 3D. Printelize nie ponosi również odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługodawców Druku 3D i inne strony transakcji zawieranych w Serwisie, zdolność Usługodawcy Druku 3D do sprzedaży usług oferowanych w Serwisie oraz wypłacalność każdej ze stron transakcji zawieranych w Serwisie. Printelize może jednak inicjować działania, których celem jest zmierzanie do naprawienia szkody doznanej przez Użytkowników na skutek działania Usługodawcy Druku 3D.
  3. Printelize nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługodawcę Druku 3D hasła dostępowego do Panelu Administracyjnego osobom trzecim.
  4. Printelize nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
  5. Printelize nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na świadczenie Usług.
  6. Printelize nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Usługodawcy Druku 3D wynikających z przerwania, zawieszenia lub odmowy świadczenia Usług, jeżeli przerwanie, zawieszenie lub odmowa następuje zgodnie z Regulaminem.
 14. Prywatność
  1. W celu korzystania z Usług jakie oferowane są w ramach Serwisu Użytkownik w czasie zakładania konta będzie musiał udostępnić niektóre dane prywatne. Printelize zastrzega sobie możliwość określenia które dane są wymagalne. Udostępnione dane zostaną wykorzystane przez Printelize do celów realizacji usługi.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przekazanych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Printelize w ramach Serwisu jest Printelize.
  3. W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika i Usługodawcę Druku 3D, w tym w związku z korzystaniem z poszczególnych usług świadczonych przez Printelize w ramach Serwisu, Printelize przekazuje dane osobowe Użytkowników i Usługodawców Druku 3D na zasadzie powierzenia przetwarzania tych danych.
  4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika następuje w celu świadczenia przez Printelize usług Użytkownikowi oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Printelize, w tym w celach przesyłania Użytkownikom ankiet czy też cyklicznego newsletter-a.
  5. Przekazywanie danych Użytkowników Usługodawcy Druku 3D prezentującemu swoją ofertę w Serwisie obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer zamówienia, cenę, numer telefonu.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie na swoich danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania przez Serwis, w tym realizacji wskazanych w niniejszym dokumencie celów powierzenia przetwarzania danych osobowych Uzytkowników Usługodawcom Druku 3D. W szczególności Serwis uprawniony jest do wykonywania co najmniej następujących operacji na danych osobowych Użytkowników: przeglądanie, utrwalanie, przechowywanie i przekazywanie w celu realizacji usługi do Usługodawcy Druku 3D tych danych osobowych.
  7. Usługodawca Druku 3D wyraża zgodę na prezentowanie w ramach Serwisu, a w szczególności na swoim Profilu prowadzonym w ramach Serwisu danych kontaktowych Usługodawcy Druku 3D obejmujących: imię i nazwisko/nazwę firmy, dane adresowe, adres e-mail, nr telefonu.
  8. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Printelize zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Printelize w celu świadczenia przez Printelize usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Printelize, a także związanych ze świadczeniem usług przez Printelize.
  10. Printelize zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
  11. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Usługodawcy Druku 3D czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników w ramach Serwis usług (np. firmom kurierskim).
  12. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Printelize przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia bądź utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
  13. Usługodawca Druku 3D zobowiązany jest zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, przekazywanych przez Printelize, w tym ich przetwarzanie zgodne z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przed ich: udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz ich zmianą, utrata, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.
 15. Właściwe prawo dla rozstrzygania sporów
  1. Wszystkie spory związane z realizacją Umów będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Printelize, przy czym w wypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Printelize Usług Printelize, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postepowania reklamacyjnego, w pozostałych przypadkach. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.
  2. Prawem właściwym dla całości Regulaminu jest prawo polskie.
  3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  4. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.
 16. Ważność
  1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 19-09-2014